Best laravel framework open-source packages.

Epu drive

Project quản lý bài tập và các file nộp kèm ...
Updated 5 years ago

#EPU Drive

####Giới thiệu Trình quản lý bài tập và tài liệu cho sinh viên Trường đại học Điện Lực

Homepage: http://drive.epubot.me/

####Thành viên

Họ tên
Ngô Xuân Bách
Đinh Viết Nam

####Mã nguồn sử dụng

  • Laravel Framework 5.2
  • Bootstrap
  • PHP

####Screenshot Imgur

####Lời cảm ơn Chúng em chân thành cảm ơn thầy Cù Việt Dũng đã giúp đỡ chúng em thực hiện bài tập này!

Tags file storage
Related Packages
Package Tags
Related